O NÁS

Provádíme letecké snímkování a natáčení z dronu včetně následného zpracování získaných dat pro stavební odvětví. Své služby poskytujeme jak soukromým fyzickým i právnickým osobám, tak municipalitám. K provádění leteckých prací disponujeme platným povolení Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), bez kterého není možné letecké práce provádět. Jsme tým tvořený profesionály jak v dronové práci, tak v práci architektonické, projekční i projektového manažera. Díky našim širokým zkušenostem poskytujeme unikátní a komplexní služby.

NAŠE SLUŽBY

Mapování Dronem

 • 2D mapa
 • 3D model
 • Reliéf
 • Vrstevnice
 • Fotografie 360° (pro arch. zákresy) a video

Value Engineering (VE)

 • Georeferencované měření ploch a vzdáleností
 • Měření objemů (např. vytěžené zeminy, beton)
 • 4K video a HD snímky pro detailní dokumentaci provedení stavby

Monitoring & Controlling (MC)

 • Kompletní project reporting staveb
 • Pravidelné revize a inspekce budov
 • Monitoring BOZP, logistika pro POV
 • Detailní foto a video dokumentace pro dozor stavby

Průzkumy

 • Aktuální a přesné 2D mapy
 • Zaměření pozemku a jednotlivých ploch
 • 3D modely a vizualizace
 • Reliéf pozemku včetně výškopisu
 • Modelování výšky hladin a zátopových oblastí
 • Propojení s ostatními průzkumy a veř. registry

Veřejné registry

 • Digitální katastr
 • Tabulka pozemku s Bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ)
 • BPEJ mapa
 • Územní analytické podklady (UAP)
 • Územní plán obce/regionu
 • Strategický plán
 • Historická mapa

Zpracování Dat/Data Processing

 • Průvodní zpráva
 • Dílčí dendrologická mapa / mapa vegetace
 • Dílčí Inženýrsko-geologické podklady
 • Napojení na komunikaci
 • Mapa zastínění pozemku
 • Technická připojeni
 • Socio-demografická zpráva
 • Telefonní seznam – důležité kontakty v území (místní samospráva, stavební úřad apod.)

JAK PRACUJEME

Plán 
každý projekt pečlivě plánujeme podle potřeb a požadavků klienta kladených na výsledný produkt. Jsme však schopni i velmi rychlé reakce v případě nahodilých nebo nepředvídatelných událostí.

Realizace
přizpůsobíme se vašim termínům a požadavkům. Jedinými limitujícími faktory jsou počasí a zachování bezpečnosti letu.

Zpracování
získaná data zpracujeme do podoby požadované klientem, zaručíme profesionální sběr dat pomocí dronu i jejich zpracování odborníky na projekční a architektonickou činnost.

Předání
výsledek projektu předáme na klientem vybraném médiu.

Určení Plochy
Najděte na mapě svojí plochu. Klikněte myší pro zanesení orientačního bodu. Jakmile jsou zadány více jak dva body, automaticky se vypočítá plocha oblasti. Kliknutí pravým tlačítkem myši bod odeberete.
Velikost Plochy:  
0
 m2

KONTAKT

Adresa

Drone Building Solutions s.r.o.

IČ: 05643589

Podskalská 408/6

128 00 Praha 2

fly@flydbs.com

Ondrej Pumpr

Mob.: 605472664

Email: pumpr@flydbs.com

Martin Matejovsky

Mob.: 606787901

Email: matejovsky@flydbs.com